Nieuws

Bye Bye Graffiti

Graffiti Remover Green wordt : BYE BYE GRAFFITI !

 Lees meer

Nieuwe producten online

NIEUW! BYE BYE GRAFFITI

 Lees meer

Arka International B.V.
Anth. van Diemenstraat 36
4104 AE Culemborg

Tel.: +31 (0)345 511443
Fax: +31 (0)345 510880
Email: info@arkaint.com
Web: www.arkaint.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) worden

onder de hierna genoemde definities de navolgende begrippen verstaan:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;

ARKA : Arka International BV.

Diensten: alle Diensten die door ARKA worden verricht voor de Klant, waaronder het

verstrekken van technische adviezen;

Klant: iedere partij die bij ARKA een Order indient en/of waarmee ARKA een

Overeenkomst sluit;

Offerte: iedere aanbieding van ARKA gericht tot een derde betreffende de levering van

Producten en/of Diensten;

Order: iedere order met betrekking tot de levering van Producten en/of Diensten die door

de Klant bij ARKA wordt geplaatst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die wordt gesloten tussen ARKA en de Klant met

betrekking tot (de levering van) Producten en/of Diensten;

Partijen: ARKA en de Klant gezamenlijk;

Producten: alle producten die door ARKA worden geleverd aan de Klant;

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Orders

en Offertes, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Van de in de Overeenkomsten en in deze Algemene Voorwaarden neergelegde

bepalingen kan niet worden afgeweken, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 ARKA wijst de toepasselijkheid van alle door de Klant gehanteerde algemene

voorwaarden uitdrukkelijk van de hand, ook in het geval waarbij door de Klant éérst

werd verwezen naar de door haar gehanteerde algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 - Orders en Offertes

3.1 Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en zodoende niet bindend voor ARKA.

3.2 Orders worden schriftelijk ingediend bij ARKA, waarbij zo specifiek mogelijk wordt

aangegeven op welke (hoeveelheid en soort) Producten en/of Diensten de Order

betrekking heeft. Orders zijn voor ARKA geheel vrijblijvend en kunnen door ARKA

zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

3.3 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop een Order schriftelijk door

ARKA wordt aanvaard.

3.4 Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijzigingen of annuleringen

van een Order, binden ARKA niet dan nadat en voor zover deze schriftelijk door haar

zijn bevestigd.

 

Artikel 4 - Prijs

4.1 De prijs van de Producten en/of Diensten wordt vermeld in de Overeenkomst.

4.2 Indien na het uitbrengen van een Offerte en/of het plaatsen van een Order en/of het

tot stand komen van een Overeenkomst de prijs van de Producten en/of Diensten waar

de Offerte, Order of de Overeenkomst betrekking op heeft wordt verhoogd, hetzij als

gevolg van een stijging van fabricagekosten (waaronder begrepen loon en salaris van

medewerkers en/of hulppersonen die al dan niet in dienst zijn bij ARKA), hetzij als

gevolg van een stijging van belastingen, invoerrechten, heffingen en/of andere van

overheidswege ingevoerde of verhoogde lasten, hetzij als gevolg van een herwaardering

van (een) binnen- of buitenlandse valuta, is ARKA gerechtigd de prijs van de

betreffende Producten en/of Diensten in gelijke mate te verhogen en in rekening te

brengen aan de Klant. De aldus verhoogde prijs geldt als bindend tussen Partijen.

 

Artikel 5 - Levering van Producten, verrichten van Diensten

5.1 Opgegeven levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. ARKA

streeft ernaar zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertermijnen te houden, doch

overschrijding daarvan geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of opschorting

van zijn betalingsverplichting. Evenmin is de Klant alsdan gerechtigd de Overeenkomst

te ontbinden.

5.2 Zolang een Klant in gebreke blijft met enige jegens ARKA verschuldigde verplichting,

heeft ARKA het recht de op haar rustende verplichting tot levering van Producten of

het verrichten van Diensten op te schorten.

5.3 ARKA is te allen tijde gerechtigd om - alvorens de levering van Producten of het

verrichten van Diensten te starten of voort te zetten - van de Klant een naar het oordeel

van ARKA genoegzame zekerheidsstelling te vragen voor de nakoming van de op de

Klant rustende betalingsverplichtingen. De Klant is alsdan gehouden de door ARKA

gevraagde zekerheid te stellen binnen 14 dagen na het verzoek daartoe van ARKA.

Indien de Klant niet voldoet aan dit verzoek is ARKA gerechtigd zonder nadere

ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden zonder

enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant, onverminderd alle

overige rechten die ARKA in een dergelijk geval heeft.

5.4 Indien de levering van Producten in gedeelten geschiedt, wordt iedere deellevering als een

afzonderlijke levering beschouwd en afzonderlijk bij de Klant in rekening gebracht.

5.5 Producten worden geleverd op de wijze en op het moment zoals is bepaald in de

Overeenkomst. In de Overeenkomst wordt voorts vastgelegd hoe hoog de kosten zijn

van levering en welke Partij die kosten draagt. Indien de Producten door ARKA

worden geleverd bij de Klant (althans op een door de Klant aangeduide locatie), wordt

levering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop de Producten op die

locatie door of namens ARKA aan de Klant worden aangeboden. Indien de Producten

door of namens de Klant worden afgehaald bij ARKA, wordt levering geacht te

hebben plaatsgevonden indien en zodra de Producten aan de (door of namens de Klant

ingeschakelde) vervoerder worden aangeboden door ARKA.

5.6 Vanaf het moment van levering zijn de Producten voor rekening en risico van de Klant.

Indien en zodra de Klant om welke reden dan ook weigert medewerking te verlenen aan

de in de Overeenkomst vastgelegde wijze van levering, zijn de Producten desalniettemin

voor rekening en risico van de Klant vanaf het in de Overeenkomst genoemde moment

van levering. Alsdan wordt de Klant door ARKA alsnog in de gelegenheid gesteld de

Producten uiterlijk binnen 1 maand na het in de Overeenkomst genoemde moment van

levering af te halen bij ARKA, zulks op kosten van de Klant. Indien de Klant niet van dit

recht gebruik maakt, heeft ARKA het recht de Producten voor rekening en risico van

de Klant te doen opslaan.

5.7 Indien de Klant buiten Nederland is gevestigd, is de Klant verantwoordelijk voor de

daadwerkelijke uitvoer van de Producten uit Nederland, ongeacht de wijze waarop de

levering van de Producten geschiedt en ongeacht wie de levering feitelijk verzorgt. De

Klant vrijwaart ARKA voor alle mogelijke extra kosten die daarmee gepaard gaan en die

niet in de Overeenkomst zijn opgenomen. De Klant vrijwaart ARKA voor alle mogelijk

(fiscale of andere) aanspraken van derden terzake uitvoer van de Producten uit Nederland.

 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

6.1 Niet tegenstaande het bepaalde in artikel 5.6 van deze Algemene Voorwaarden, behoudt

ARKA zich de eigendom voor van alle aan de Klant geleverde of te leveren Producten,

totdat de Klant heeft voldaan aan alle verplichtingen jegens ARKA die voortvloeien

uit de in het kader van de koop van de Producten gesloten Overeenkomst (of uit

gelijksoortige Overeenkomsten), alsmede aan alle vorderingen die ARKA jegens de

Klant heeft wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomst(en).

6.2 Zolang ARKA eigenaar is van de Producten, is het de Klant niet toegestaan deze

Producten op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, te

vervreemden en/of te bezwaren en/of uit haar beschikkingsmacht te brengen.

6.3 In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden is de

Klant verplicht om op het eerste daartoe strekkende verzoek van ARKA (al dan niet bij

voorbaat) een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ARKA aan de Klant geleverde

of te leveren Producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van

ARKA jegens de Klant, uit welke hoofde dan ook.

6.4 Indien de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen jegens ARKA die voortvloeien

uit de in het kader van de koop van Producten gesloten Overeenkomst (of uit

gelijksoortige Overeenkomsten), of aan enige andere vordering die ARKA jegens de

Klant heeft wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten, heeft

ARKA het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden en

de reeds afgeleverde Producten te revindiceren, zulks onverminderd alle overige rechten

die ARKA heeft in verband met niet, niet-tijdige of niet-volledige nakoming van de

verplichtingen van de Klant. De aan revindicatie c.q. terugname verbonden kosten zullen

bij de Klant in rekening worden gebracht. Indien derden rechten ten aanzien van de

geleverde Producten doen gelden, dient de Klant onverwijld alle nodige maatregelen ter

bescherming van de eigendomsrechten van ARKA te nemen.

6.5 Indien het bepaalde in artikel 6.4 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is, is

de Klant is verplicht ARKA of door ARKA aangewezen derden toegang te verlenen

tot de plaatsen waar de geleverde Producten zich bevinden.

 

Artikel 7 - Betalingen

7.1 Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen dienen betalingen binnen 14 dagen na

de factuurdatum te geschieden, zonder enige verrekening of korting. Alle

betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Betaling geschiedt op de in de

Overeenkomst aangeduide wijze.

7.2 Indien door ARKA en de Klant schriftelijk een betalingskorting is overeengekomen,

komt deze te vervallen indien en zodra de Klant de in artikel 7.1 van deze Algemene

Voorwaarden neergelegde termijn(en) overschrijdt. Het bedrag dat gelijk is aan de

aldus vervallen betaalkorting dient alsnog binnen 14 dagen na de datum waarop de

betaaltermijn afliep te worden voldaan op de in de Overeenkomst aangeduide wijze.

7.3 Indien de Klant een opeisbare vordering niet, niet tijdig of niet volledig voldoet, is het

bepaalde in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Indien ARKA

niet van haar uit voornoemd artikel 5.3 voortvloeiende recht tot het vragen van

zekerheidsstelling gebruik maakt, is ARKA gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling

en/of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden (zonder enige vorm van

schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant) en/of in gebreke stellen, zulks

onverminderd alle overige rechten die ARKA heeft. Alsdan worden alle ten name van de

Klant bij ARKA in de administratie staande vorderingen direct opeisbaar en is de Klant

vanaf dat moment aan ARKA een rente van 1,5% per maand (of gedeelte van een maand,

waarbij een gedeelte van een maand telt voor één volledige maand) verschuldigd over alle

aldus opeisbaar geworden vorderingen, totdat integrale betaling van alle aldus opeisbaar

geworden vorderingen heeft plaatsgevonden. Tevens is de Klant de buitengerechtelijke

en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het totale bedrag van de aldus

opeisbaar geworden vorderingen, met een minimum van € 25,00. Indien en zodra de

Wet buitengerechtelijke incassokosten in werking treedt, zullen de in die wet neergelegde

regels inzake incassokosten van toepassing zijn voor zover daarvan niet kan worden

afgeweken.

7.4 In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden heeft

ARKA te allen tijde het recht om vóór iedere levering van Producten en/of Diensten

contante betaling te eisen van het factuurbedrag van de betreffende Producten en/

of Diensten.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 Voor geleverde of te leveren Producten en/of Diensten geldt dat - onverminderd het

bepaalde in de artikelen 9 en 10 van deze Algemene Voorwaarden - ARKA niet

aansprakelijk is voor directe of indirecte schade die de Klant of derden lijden ten

gevolge van niet-volledige of niet-deugdelijke nakoming van de uit hoofde van de

Overeenkomst op ARKA rustende verplichtingen, tenzij deze het gevolg zijn van opzet

of bewuste roekeloosheid van ARKA, haar werknemers of de door haar ingeschakelde

hulppersonen.

8.2 Indien en voor zover er op ARKA enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke

hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van de

geleverde Producten en/of Diensten waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, zoals op de

terzake door ARKA aan de Klant verstrekte factuur staat vermeld. ARKA is in geen

geval aansprakelijk voor indirecte schade (onder meer doch niet uitsluitend bedrijfsschade,

omzetschade en/of gederfde winst).

8.3 De eventuele aansprakelijkheid van ARKA jegens de Klant en/of derden kan nooit het

bedrag waarvoor ARKA is verzekerd te boven gaan.

8.4 ARKA aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige schending van merken/

of octrooi- en/of vergelijkbare intellectuele eigendomsrechten van de Klant en/of

derden ten gevolge van vervaardiging, verkoop en/of levering van de Producten en/of

Diensten aan de Klant.

8.5 De Klant vrijwaart ARKA voor alle aanspraken van derden verbandhoudende met of

voortvloeiende uit het gebruik of de toepassing van de Producten en/of de Diensten,

daaronder begrepen aanspraken in verband met schending van merk- en/of octrooi- en/of

vergelijkbare intellectuele eigendomsrechten van derden.

8.6 ARKA is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Producten, indien

blijkt dat de Klant en/of een derde: a) zich niet gehouden heeft aan de door ARKA bij

de Producten meegezonden voorschriften; of b) aan de Producten andere materialen,

stoffen of producten heeft toegevoegd die de werking en/of de kwaliteit van de Producten

verminderen en/of te niet doen, of waardoor een gevaarlijke chemische samenstelling

ontstaat; of c) allergisch reageert op de door ARKA geleverde Producten; of d) de

Producten niet op de voorgeschreven wijze heeft opgeslagen/ bewaard, dan wel de

Producten voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor deze zijn bedoeld; of e)

de Producten op enigerlei wijze heeft ingenomen ofwel in het lichaam heeft gekregen.

Evenmin is ARKA aansprakelijk voor eventuele schadelijke werking van de Producten

indien, naar de ten tijde van levering van de Producten geldende stand der wetenschap en

techniek, het voor ARKA onmogelijk was het ontstaan van het gebrek te ontdekken.

 

Artikel 9 - Garantie

9.1 Alle door of namens ARKA verstrekte informatie met betrekking tot de eigenschappen,

specificaties, verwerkingen en toepassingen van de Producten is gebaseerd op (technische)

onderzoeken, maar kan niet worden gezien worden als enige (vorm van) garantie.

Dergelijke mededelingen (al dan niet gepubliceerd in catalogi), alsmede mededelingen

(al dan niet in catalogi gepubliceerd) door of namens ARKA betreffende de

kwaliteit, de samenstelling, verwerkingen, de behandeling (in de ruimste zin van het woord)

en de verbruikshoeveelheden van de Producten, binden ARKA niet, tenzij deze in

de Overeenkomst zijn opgenomen of deze vallen onder de werkingssfeer van artikel 9.3

van deze Algemene Voorwaarden.

9.2 De resultaten van toepassing en gebruik van de door ARKA verrichte studies en

verstrekte technische adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die deels buiten

de invloedsfeer van ARKA vallen. ARKA garandeert dat zij een opdracht tot het

uitbrengen van (technische) adviezen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig

de eisen van goed vakmanschap uitvoert, uitgaande van de op het moment van de

door ARKA ten behoeve van haar studie en/of technische advies verrichte inspectie

aanwezige omstandigheden.

9.3 Iedere vorm van garantie (indien van toepassing) komt te vervallen indien en zodra

een klacht niet conform het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden is

ingediend.

 

Artikel 10 - Overmacht

10.1 ARKA is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de

Overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet

te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of een in het verkeer

geldende opvatting, voor haar rekening komt.

10.2 Indien ARKA door (andere) buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar

niet beperkt tot:

- werkstaking;

- bedrijfsstoringen;

- oorlog of oorlogsgevaar waarbij Nederland al dan niet is betrokken;

- mobilisatie;

- oproer;

- sabotage;

- overstromingen;

- brand;

- vernielingen;

- algehele of gedeeltelijke storing van de productiegoederen dan wel in de energietoevoer;

- het uitgevaardigd worden van voorschriften welke de productie, de levering, het vervoer

of de lossing van de Producten beperken, hinderen of onmogelijk maken;

- belemmeringen van spoorwegwerken;

- schipbreuk;

- verloren gaan, beschadigd of onklaar raken van vervoersmiddelen;

- natuurrampen;

- overheidsmaatregelen;

- het niet of niet tijdig ontvangen van grondstofleveranties door ARKA of inbeslagname

bij ARKA of bij haar leveranciers;

- maatregelen van overheidswege, waardoor de levering van Producten en/of Diensten

wordt vertraagd of belemmerd;

- stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en/of half fabrikaten (bij ARKA ofwel bij

haar leveranciers);

niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of de

voorbereidingen daarvan na te komen, heeft ARKA het recht haar verplichtingen uit de

Overeenkomst uit te stellen totdat de betreffende voornoemde omstandighe(i)d(en) niet

meer van toepassing is/zijn. Tevens heeft ARKA het recht om - indien nakoming binnen

een redelijke termijn wegens voornoemde omstandighe(i)d(en) niet mogelijk is - de

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige schadevergoeding jegens

de Klant verschuldigd te zijn.

10.3 ARKA zal de Klant van het ontstaan van de bedoelde omstandigheden ten spoedigste

in kennis stellen en daarbij mededelen, of en in hoeverre en onder welke voorwaarden zij

de Overeenkomst zal voortzetten.

10.4 Indien één of meerdere van de in artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden

genoemde situaties zich voordoet zijdens ARKA, is de Klant niet gerechtigd tot

ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen en/of

enige van haar verplichtingen jegens ARKA op te schorten.

 

Artikel 11 - Beëindiging

11.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5.3, 6.4 en/of 7.3 van deze Algemene

Voorwaarden, heeft ARKA - indien de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen jegens

ARKA die voortvloeien uit de Overeenkomst, of aan enige vordering die ARKA

jegens de Klant heeft wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst - het

recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, zulks onverminderd

alle overige rechten die ARKA heeft in verband met niet, niet-tijdige of niet-volledige

nakoming van de verplichtingen van de Klant, waaronder - niet limitatief - hetgeen gesteld in artikel 7.3.

11.2 ARKA kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de Overeenkomst met de

Klant te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst en

zonder schadeplichtigheid jegens de Klant met directe ingang ontbinden in geval van:

I beëindiging van de onderneming van de Klant; of

II ontbinding van de Klant (indien deze een rechtspersoon is); of

III faillissement of surceanse van betaling van de Klant; of

IV verkoop van alle activa of een wezenlijk deel van alle activa van de Klant; of

V een juridische fusie van de Klant;

 

Artikel 12 - Klachten

12.1 De Klant dient bij levering van de Producten te controleren of de levering met de Order

c.q. de Overeenkomst overeenstemt. Indien zulks niet het geval is dient de Klant daarvan

schriftelijk melding dient te maken binnen 8 dagen na levering van de Producten, onder

opgave van redenen.

12.2 De Klant dient bij levering van de Producten te controleren of sprake is van waarneembare

gebreken. Indien zulks het geval is dient de Klant daarvan schriftelijk melding dient te

maken binnen 8 dagen na levering van de Producten, onder opgave van redenen.

12.3 Overige gebreken dienen schriftelijk bij ARKA te worden gemeld binnen 8 dagen nadat

de Klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch in geen

geval later dan 1 maand na levering van de producten.

12.4 De Klant is verplicht de door ARKA geleverde Producten te controleren alvorens deze

te gebruiken.

12.5 In geval van een klacht dient de Klant aan te tonen dat de Producten waarop de klacht

betrekking heeft daadwerkelijk door ARKA zijn geleverd.

12.6 Het indienen van een klacht leidt er niet toe dat de Klant bevoegd is de op haar rustende

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.

12.7 Afwijkingen in deugdelijkheid, specificaties, samenstelling, eigenschappen, kleur en

dergelijke, welke uit technisch oogpunt gezien onvermijdelijk zijn of welke volgens usance

algemeen worden geaccepteerd, kunnen geen grond zijn voor een klacht. Indien sprake

is van een dergelijke afwijking dient zulks binnen 8 dagen na ontdekking of nadat de

afwijking had kunnen worden ontdekt schriftelijk te worden medegedeeld aan ARKA.

Alsdan zullen ARKA en de Klant gezamenlijk tot een oplossing trachten te komen.

Indien ARKA en de Klant niet binnen 4 weken na melding door de Klant tot een

oplossing zijn gekomen, zullen ARKA en de Klant gezamenlijk een erkend laboratorium

aanwijzen, alwaar de aard en de omvang van de afwijking wordt onderzocht. Indien uit

het onderzoek blijkt dat de afwijking uit technisch oogpunt niet onvermijdelijk is of deze

volgens usance niet algemeen wordt geaccepteerd, geldt het bepaalde in artikel 12.9 van

de Algemene Voorwaarden.

12.8 Retourzending van Producten is toegestaan indien aan alle navolgende voorwaarden is

voldaan:

I De Klant heeft voldaan aan alle in dit artikel 12 genoemde verplichtingen;

II ARKA heeft schriftelijk aan de Klant bevestigd dat zij van deze omruilregeling gebruik

kan maken (onverminderd het bepaalde in artikel 12.9 van deze Algemene Voorwaarden);

III De Producten worden onbeschadigd en met originele verpakkingen franco geretourneerd

t.a.v. Arka International., Erasmusweg 2b, 4104 AK, Culemborg (Nederland);

12.9 Indien na controle door ARKA (of in geval van toepasselijkheid van artikel 12.7 van

deze Algemene Voorwaarden door het laboratorium) blijkt dat het Product niet voldoet

aan de Overeenkomst, wordt daarvan binnen 10 dagen na retourzending van het Product

(of in geval van toepasselijkheid van artikel 12.7 van deze Algemene Voorwaarden binnen

10 dagen nadat het laboratorium haar bevindingen aan Partijen heeft gerapporteerd) een

schriftelijke bevestiging verzonden aan de Klant.

De Klant dient vervolgens binnen 7 dagen na verzending van voornoemde bevestiging

schriftelijk aan ARKA mede te delen of zij:

• voor de netto factuurwaarde van het betreffende Product (minus de door ARKA

te maken kosten voor opslag, transport en – indien nodig – vernietiging) (een) Order(s)

wil plaatsen tot afneming van (vervangende) Producten of Diensten, welke Order(s)

vervolgens binnen 10 dagen door de Klant dien(t)(en) te worden geplaatst (bij gebreke

waarvan de rechten van de Klant uit hoofde van dit artikel 12.9 komen te vervallen);

danwel:

• 70% van de netto factuurwaarde van het Product (minus de door ARKA te maken

kosten voor opslag, transport en – indien nodig – vernietiging) gecrediteerd wenst te

krijgen, zulks onder opgave van het rekeningnummer, welk bedrag vervolgens binnen

10 dagen aan de Klant zal worden betaald;

12.10 Retourzending van de Producten zonder inachtneming van het in artikel 12.8 van deze

Algemene Voorwaarden bepaalde is niet toegestaan. Indien toch retourzending

plaatsvindt, geschiedt zowel de verzending als de opslag van de retour gezonden

Producten voor rekening en risico van de Klant. De Klant kan in een dergelijk geval geen

enkel recht ontlenen aan de retourzending.

12.11 Er bestaat geen recht op retourzending en/of de in artikel 12.9 van deze Algemene

Voorwaarden genoemde regelingen indien de geleverde Producten geen gebreken

vertonen. Eventueel door de Klant tevéél bestelde Producten kunnen derhalve niet worden

geretourneerd.

 

Artikel 13 - Wederverkoop

13.1 De Klant dient in geval van door- c.q. wederverkoop van Producten zoveel mogelijk de

adviesprijzen te hanteren zoals die staan vermeld op de door de Klant uitgegeven en op

dat moment geldende prijslijst.

13.2 In het geval van door- c.q. wederverkoop van Producten, dient de Klant de door ARKA

verstrekte voorschriften voor het gebruik van de geleverde Producten mee te leveren.

13.3 De Klant vrijwaart ARKA voor alle mogelijke claims van derden ingeval van door- c.q.

wederverkoop van Producten.

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle Offertes, Orders en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit een Offerte, Order of Overeenkomst worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

 

Webdesign & hosting by Lemmeb ICT Solutions